VUOKRA­EHDOT

VUOKRAEHDOT

Koneiden nouto ja palautus Kotkassa. Kuljetus erikseen sovittaessa.

Vuokrausehdot

1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Jaken pölli Oy:n (jäljempänä ”Vuokralleantaja”) ja vuokralleottajan (jäljempänä ”Vuokralleottaja”) välillä.
Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRA-AIKA

Vuokra-aika alkaa ajasta, jolloin laite noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se toimitetaan Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy sovittuna ajankohtana, jolloin laite palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralleantajalle. Vuokra-ajan muutoksista on sovittava kirjallisesti.

3. VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima laite sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet tai päivittäinen huolto.
Vuokralleottaja on velvollinen laitetta vastaanotettaessaan tarkastamaan laitteen laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.

4. KALUSTON LUOVUTTAMINEN

Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan varastosta tai toimitaan Vuokralleottojalla niin sovittaessa.

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ

Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää laitetta huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitetta käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa se käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta.
Vuokrasopimus koskee normaalia yksivuorokäyttöä (8 h käyttöä per vuorokausi), ellei erikseen ole toisin sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen ilmoittamaan työvuorojen määrän Vuokralleantajalle mikäli se poikkeaa normaalista yksivuorotyöstä. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista sopimusta.

6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS

Vuokralleottajan tulee palauttaa vuokralaite Vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan varastoon, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Myöhästyneestä palautuksesta peritään vähintään yhden vuorokauden vuokraa vastaava korvaus.
Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 50€ + alv 24 %.

7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU

Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokralaitteelle vuokra-aikana huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen laitteen sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokralaitteen puhdistus- ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen.
Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.

8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.

9. VAKUUTUKSET

Vuokrakalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja vastaa tarvittaessa vuokrakaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta.
Mikäli Vuokralleantaja suorittaa kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on oikeus ottaa kuljetusvakuutus Vuokralleottajan lukuun.

10. SOPIMUSRIKKOMUS

Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämänsopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingot.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokralaitetta osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

13. RIITAISUUDET

Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.

14. VELOITUSPERUSTEET

Vuokra-aikaan kuuluvat myös lauantai- ja pyhäpäivät, ellei toisin erikseen sovita