METSÄ­PALVELUT

Metsäpalvelut ovat liikevaihdollisesti yrityksemme suurin toimiala.

Tarjoamme metsäpalveluita yksityisille metsänomistajille, kunnille, seurakunnille ja yrityksille. Metsäpalveluidemme suurimpia asikkaita ovat Metsä Group, Stora Enso ja UPM.

ISTUTUS

Istutustyötä teemme keväällä, kesällä tai syksyllä kohteissa joilla on tehty maanmuokkaus. Taimina käytämme istutusajankohtaan sopivasti kasvatettuja taimia. Taimet istutamme pottiputkella tai kuokalla.

Taimia istutamme kohteeseen riittävästi ja tasaisesti jakautuneena. Istutamme taimet muokkauskohtiin suoraan, ja maa taimen ympärillä tiivistetään.

Taimien laatu tarkastetaan aina ennen istuttamista. Emme istuta kuivuneita, katkenneita, jäätyneitä tai muuten huonolaatuisia taimia. Emme myöskään jätä taimien pahvi- tai muovilaatikoita, emmekä muita roskia istutusalalle.

Istutuksessa käytettävät ohjetiheydet:

Mänty: 2000 – 2500 kpl/ha

Kuusi: 1800 – 2300 kpl/ha

Rauduskoivu: 1200 – 1600 kpl/ha

VARHAIS­PERKAUS

Yleensä varhaisperkauksella varmistetaan, että metsikön kasvatettava pääpuulaji ei vaihdu kuusesta tai männystä hieskoivuksi. Koivun ja haavan viljelytaimikoissa ei tarvitse yleensä suorittaa varhaisperkausta.

Varhaisperkaus tehdään, kun kasvatettavat havupuun taimet ovat n. 1 metrin mittaisia eli 4-8 vuotta viljelyn jälkeen. Tarkoituksena on luoda kasvutilaa havupuustolle poistamalla kilpailevat lehtipuut kasvatettavien puiden läheltä. Lehtipuita pyrimme jättämään vain aukkopaikkoihin.

TAIMIKON­HOITO

Taimikonhoito tehdään kasvatettavan puulajin hyväksi. Kohteella poistetaan muita kuin kasvatettavaksi aiotun pääpuulajin taimia sekä tarvittaessa harvennetaan pääpuulajin taimia. Jäävä taimikko pyritään jättämään sellaiseen tiheyteen, että ensiharvennuksessa kaikki puut täyttävät kuitupuun mitat.

Taimikonhoito tehdään kuusikossa 2-4 metrin ja männikössä 4-6 metrin pituudessa. Pyrimme jättämään havupuutaimikkoon lievän, noin 10 % rauduskoivusekoituksen. Näin lisäämme metsän elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta.

Taimikonharvennuksen tavoitetiheydet:

Mänty, valtapituus 5 – 7 m, tiheys 2000 – 2200 kpl/ha

Kuusi, valtapituus 3 – 4 m, tiheys 1800 – 2000 kpl/ha

Rauduskoivu, valtapituus 4 – 5 m, tiheys 1600 kpl/ha

NUOREN METSÄN HOITO

Nuoren metsän kunnostusta tehdään varttuneissa taimikoissa, joissa taimikonhoito on jäänyt tekemättä. Tällöin taimikon laatu on yleensä jo heikentynyt. Nuoren metsän kunnostus tehdään yleensä havupuuston hyväksi ja poistetaan kaikki havupuita pidemmät lehtipuut.

Aukkokohtiin jätämme täydennykseksi lehtipuita, suosimme havupuiden kanssa samassa pituusvaiheessa olevia rauduskoivuja.

Kohdissa, joissa vallitseva puulaji on selvästi vaihtunut koivuksi, kunnostustyö tehdään kasvatuskelpoisten koivujen hyväksi.

Raivaamme kaiken alikasvoksen pois nuoren metsän kunnostuksen yhteydessä pois, jotta kohteella ei enää ensiharvennuksen yhteydessä tarvita erillistä ennakkoraivausta.

Toteutamme työn asiakkaan toiveiden mukaan, joko ennakkoraivauksena normaaliin ensiharvennukseen, ennakkoraivauksena energiapuuhakkuuseen, taimikonharvennuksena tai ensiharvennuksena.

ENNAKKO­RAIVAUS

Hakkuun ennakkoraivauksen tarkoitus on parantaa koneellisen hakkuun tuottavuutta, vähentää korjuuvaurioita, parantaa hakkuutyön laatua sekä parantaa uudistushakkuissa uudistamistulosta.

Ennakkoraivauksessa raivataan kaikki hakkuutyötä haittaava alikasvos. Alikasvos on puustoa, joka ei täytä ainespuun mittoja. Hakkuutyötä haittaamaton alikasvos jätetään pääsääntöisesti raivaamatta. Toteutuksessa huomioimme luonnon monimuotoisuuden, riistan elinolosuhteet sekä metsän virkistysarvot. Ojiin, poluille eikä teille kaadeta puita.

Osa alikasvoksesta jätetään ennakkoraivauksessa suojaksi riistaeläimille. Puuryhmiä jätetään kohtiin, joissa ne tarjoavat suojaa, mutta haittaavat hakkuuta mahdollisimman vähän.

METSÄ­SUUNNITTELU

Metsäsuunnitelma on metsänomistajalle kannattava investointi tulevaisuuteen. Suunnitelma maksaa itsensä takaisin kun metsässä tehdään suunnitelman mukaiset hakkuu- ja hoitotyöt oikea-aikaisesti. Suunnitelmasta omistaja saa ajankohtaiset tiedot omistamansa kiinteistön puustotiedoista, maaperätiedoista sekä monimuotoisuuskohteista.

Metsäsuunnittelun lähtökohtana ovat suunniteltavan kiinteistön perustiedot sekä mahdollinen vanha aineisto, jotka saadaan urakanantajalta tai suoraan metsänomistajalta. Jaken pölli siirtää tiedot käyttämäänsä Tapion ForestKit -järjestelmään. ForestKit -ohjelmassa kiinteistö jaetaan metsikkökuvioihin ilmakuvien, peruskartan sekä puuston korkeusmallin perusteella. Tiedot siirretään maastotietokoneelle maastokäyntiä varten.

Ennen maastokäyntiä soitamme aina metsänomistajalle. Omistaja on tervetullut suunnittelijamme mukaan maastokäynnille.

Maastossa mitataan koealamittauksilla jokaisen metsikkökuvion puustotiedot sekä määritellään kasvupaikan ja maaperän tiedot. Puustotietojen perusteella annetaan kuviolle Tapion Hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset hoito- ja hakkuuehdotukset seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Hoito- ja hakkuuehdotuksissa otetaan huomioon metsänomistajan toiveet, tarpeet sekä painotukset.

Metsänomistaja voi valita suunnitelmaan haluamiaan painotuksia esimerkiksi puumäärän kasvattamisen ja voimakkaiden hakkuiden väliltä, riistanhoidollisen metsänkasvatuksen, jatkuvan kasvatuksen periaatteet tai virkistyskäytön näkökulman.

Maastossa kerätty tieto siirretään takaisin ForestKit -järjestelmään. Kuviotiedot tarkastetaan, korjataan ja lasketaan hakkuiden tulevat kertymäarviot. Tarkastustoimenpiteiden jälkeen metsäsuunnitelma on valmis tulostettavaksi tai siirrettäväksi metsävaratieto-standardin mukaisessa tiedostomuodossa.

TOIMIHENKILÖ­TYÖT

Metsävaratiedon päivitys

Kehitysprojektit

Tarkastusmittaukset

Laadunvalvonta

Koulutus

Suunnittelu

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää metsäpalveluistamme, ota rohkeasti yhteyttä täyttämällä lomake tai soittamalla meille.

Otamme teihin yhteyttä mahdollisimman nopeasti.